چرخه حیات فناوری

روندها همیشه از تغییراتی در تکنولوژی، سیاسی، اجتماعی و... شروع می شوند و امکان تبدیل شدن یا شکل دادن به جهت حرکت اصلی جامعه را پس از پختگی یا اصطلاحا بلوغ دارند (یعنی به مرحله ای برسد که قابلیت استفاده در چرخه زندگی جامعه هدف را داشته باشد و صرفا آزمایشگاهی نباشد و تجاری شده باشد). مثلا ظهور کامپیوتر که باعث تغییرات عمده در سبک زندگی جوامع بشری شد. روندها ممکن است انشعاباتی نیز داشته باشند. موبایل یک انشعاب از کامپیوتر است که حتی بر روند اصلی نیز تاثیر گذاشت مثلا باعث کاهش استفاده افراد از رایانه شد. روندها از یک ایده شروع می شوند و گسترش می یابند و چنانچه در چرخه زندگی ۱۵ الی ۲۵٪ از جامعه هدف پذیرفته شوند، تبدیل به یک جریان اصلی می گردند. اصلی ترین تحقیقات آینده پژوهی که با مقاصد تجاری انجام می شود در بخش روندها و سیگنالهای ضعیف است که با توجه به بازار هدف مشخص می شود.

بر اساس نظریات: امی وب