آموزش روش دلفی در آینده پژوهی

یکی از بهترین روشهای پیشبینی است. در این روش از تعدادی کارشناسِ مطلع در حوزه آن صنعت (از داخل و خارج سازمان) دعوت می شود تا نظر خود درمورد یک روند را اعلام کنند. سپس تمام نظرات بدون ذکر نام نظردهنده در اختیار سایرین قرار می گیرد تا آنرا نقد کنند. سپس انتقادات در اختیار نظردهنده قرار می گیرد تا نظر خود را اصلاح کند یا به انتقادات پاسخ دهد. حالا پاسخها به کسانی که انتقاد کرده بودند داده می شود تا قبول یا رد کنند. این فرایند آنقدر اتفاق می‌افتد تا به نظری جامع با آرای اکثریت برسد. موارد مهم در روش دلفی که باعث دقت پیشبینی می شوند عبارتند از:

  1. تعداد شرکت کنندگان قابل قبول باشد
  2. دانش شرکت کنندگان در آن موضوع قابل قبول باشد
  3. هویت شرکت کنندگان محرمانه بماند تا تاثیری بر انتقادات دیگران نگذارد مثلا کسی با نظر مدیرعامل مخالفت نمی کند
  4. شرکت کنندگان از داخل و خارج سازمان باشند
  5. یک نفر مسئول اجرای آن باشد و پیگیری کند
  6. درصورت نیاز، شرکت کنندگان تز و آنتی‌تز ارائه دهند تا به سنتز منتهی شود
  7. جمع بندی نهایی مکتوب شود. می توان از روش دلفی در پیشبینی اتفاقات آتی، تشکیل درخت تصمیم گیری، و سایر جهات استفاده کرد.

بر اساس نظریات: دالکی، هلمر، بی‌براون، ساچمن