تجزیه و تحلیل تجویزی

از آن برای جمع بندی نهایی استفاده می شود یعنی:

  1. نتایج آنالیز داده های نمودارها و مدلها که در بالا ذکر شد را جمع آوری می کنیم
  2. تمام محتواهای غیر عددی مانند ویدیوها و پادکستها که ۸۰٪ از داده های امروزی را شامل می شوند را با توجه به موضوع و اهمیت، از ۱ تا ۱۰ امتیاز می دهیم. این نوع محتوا معمولا شامل عوامل فاندامنتال می شوند.
  3. قوانین و استانداردهای حاکم بر آن کسب و کار که در اسناد استراتژیک بررسی شده است را درنظر می گیریم.
  4. با توجه به همه ی موارد، راهکاری برای آینده ترسیم می کنیم. درواقع این نوع تجزیه و تحلیل شامل اعداد و ارقام ناشی از تجزیه و تحلیل تکنیکال بهمراه عوامل فاندامنتال و با در نظر گرفتن استراتژی و قوانین است.

بر اساس نظریات: ایوانز، لیندنر، دانپورت