الگوریتم شانس و توقف بهینه

برای تصمیم گیری درمورد برنامه های آتی باید زمانی برای تصمیم گیری مشخص کرد. مثلا می گوییم: برای تصمیم گیری درمورد بهترین برنامه پنج ساله، تا انتهای این ماه صبر می کنیم. سپس تمام برنامه هایی که مطرح می شوند را بررسی می کنیم و اگر بهتر از برنامه های قبلی بود، به آن امتیاز ۱ و اگر بدتر از برنامه های قبلی بود امتیاز ۰ می دهیم. وقتی که به پایان ماه رسیدیم، آخرین برنامه ای که امتیاز ۱ داشت بهترین برنامه برای اجرا است.

بر اساس نظریات: کاکینوما، میوشی، بروس، فرگوسن، گیلبرت