مدیریت جهل

یا مدیریت ناآگاهی شناخت آنچه است که سازمان باید بداند و نمی داند و درواقع بخش کلیدی در افزایش دانش سازمانی است. جهل سازمانی از طرق زیر شناسایی می شود:

  1. اظهار پرسنل یا ذینفعان که شخصا به نتیجه رسیده اند در موضوعی دانش سازمانی وجود ندارد
  2. بررسی ارزیابان خارجی مانند مشاورین
  3. اختلال در فرایندهایی که راهکاری برای اصلاح آن وجود ندارد
  4. برگزاری آزمون برای کارکنان که مشخص شود دانش سازمانی در موضوعی پایین است
  5. دریافت گزارشات از بانک دانش
  6. مقایسه سازمان با رقبایی که در موضوعی قوی‌تر عمل می کنند
  7. ورود به بازار جدید یا تولید محصول جدید

بر اساس نظریات: دشنه، اسرائیل، رابرتز، زک