اندازه گیری و سنجش دانش سازمانی

توجه شود که رویکرد اصلی در چرخه دانش، انتقال آن از طریق استادکار است اما برای سنجش دانش سازمانی نیاز به مکتوب کردن و اندازه گیری آن است. برای این کار می توان از روش زیر استفاده کرد:

  1. ابتدا دانش ضمنی در سازمان را سعی می کنیم که مکتوب کنیم تا به دانش صریح تبدیل شود
  2. این دانش را جمع بندی و مرتب سازی می کنیم
  3. اشخاص دیگری که می خواهند این دانش را بیاموزند از دانش صریح استفاده می کنند و می آموزند
  4. موارد دیگری که اشخاص جدید به دانش موجود اضافه می کنند را نیز مجددا به دانش صریح اضافه می کنیم.

بر اساس نظریات: نوناکا، هایس، والشم، فون‌کروگ، وولپل