رانت کارآفرینی یا رانت شومپیتری

در اثر افزایش تجربه و مدیریت دانش، هزینه های تولید کاهش یافته و سرعت تولید افزایش می یابد. این باعث می شود که کارآفرین بتواند با هزینه پایینتر اقدام به تولید محصول کند درحالیکه با همان قیمت سابق می فروشد. به این مسئله رانت کارآفرینی یا رانت شومپیتری گفته می شود.

بر اساس نظریات: مارکس، شومپیتر، ساوت، کولیس