فرا داده، متا داده، یا ابر داده

هرسه یکی هستند و مثال بارز این نوع داده ها، جداول کتابهای کتابخانه است که تعداد صفحات، نویسنده، ناشر، سال چاپ، آدرس قفسه و... در آن درج می شود. درواقع فراداده را باید داده ای دانست که درمورد مشخصات داده ها توضیح می دهد. انواع فراداده شامل موارد زیر است:

  1. توصیفی: معمولا شامل چکیده ای از محتوای مقاله است
  2. ساختاری: معمولا شامل فهرست یک مقاله است و همچنین به سایر مقالات مرتبط اشاره دارد
  3. اداری: شامل اسناد مورد نیاز مدیران برای تصمیم‌گیری است
  4. مرجع: معمولا شامل داده های آماری است
  5. حقوقی: این نوع فراداده معمولا شامل نام پدید آورنده، مجوز استفاده، حق کپی‌برداری و مسائل قانونی است.
  6. گاهی فراداده ها می توانند ترکیبی از همه ی این موارد باشند یا هیچکدام نباشند. فراداده های دانش بر اساس نیاز سازمان شناخته می شود.
  7. میزان توضیح ابرداده ها درمورد یک دانش یا مقاله نیز کاملا اختیاری و بر اساس نیاز سازمان تعیین می شود
  8. استفاده از فراداده باعث افزایش امنیت پایگاه دانش می شود زیرا اگر فراداده ها از دسترس خارج شوند، عملا استفاده از داده های حجیم غیر ممکن می شود

بر اساس نظریات: وبستر، زنگ، دیپو، ساندگرن، گونتر، رادباو، اشتاینر، دروس، هونر