شناسایی روند بازار و نرخ رشد

بسیار مهم است که بدانیم وضعیت بازار نزولی است یا سعودی. چنانچه سهم خود از بازار را بدانیم، کل فروش خود در بازه های مشخص را نسبت به کل بازار مقایسه کرده و سپس وضعیت روند بازار را محاسبه کنیم بر همین اساس می توان در مقایسه دو دوره گذشته با یکدیگر، نرخ رشد را نیز محاسبه کرد. مثلا سهم ما از بازار ۴۰٪ و میزان فروش ما در سه ماه متوالی ۱۰۰۰، ۱۱۰۰، ۱۲۰۰ بوده:

۱۰۰۰ ÷ ۴۰ × ۱۰۰ = ۲۵۰۰

۱۱۰۰ ÷ ۴۰ × ۱۰۰ = ۲۷۵۰

۱۲۰۰ ÷ ۴۰ × ۱۰۰ = ۳۰۰۰

پس بازار سعودی است و میانگین نرخ رشد در سه دوره برابر با ۹.۵٪ است. این کار درمورد بازارهای جدید فقط از طریق بررسی میزان فروش رقبا یا مقایسه واکنش بازار در عرضه محصولات نسبتا مشابه ممکن است؛ اما بوسیله تجزیه و تحلیل PEST و ماتریس SWOT نیز می توان به نتایجی رسید.

بر مبنای نظریات: آکر