تقسیم بندی روان‌شناختی بازار

روشی برای نظرسنجی است که در آن به زیرمایه های تصمیم گیری و میزان علایق و اهداف جامعه هدف پرداخته می شود. در این روش باید پرسشنامه های بسیار هدفمند طراحی شده و بر مبنای مقیاس لیکرت گزینه های پاسخ را بصورت بازه (مثلا: عالی، خوب، متوسط، ضعیف، خیلی ضعیف) تعریف کرد تا شدت احساسات مخاطب بررسی شود. نوع گزینه ها در هر دو طرف باید باهم متقارن بوده و گزینه ی میانی خنثی باشد. باید دقت کرد که نتایج پاسخها و نحوه چینش سوالات بر هم تاثیر دارند و اگر تعداد آن بالا رود، احتمال پاسخ دادن پایین می آید. درمیان سوالات باید از سوالات بیربط هم استفاده شود تا ذهن مخاطب قالبسازی نشود. احتمال دارد که پاسخ دهندگان در سوالات ابتدایی به گزینه های رادیکال (خیلی زیاد و خیلی کم) رای ندهند و یا اگر خطری حس کنند، سعی کنند که پاسخها را مطابق علاقه ی پرسشگر پاسخ دهند پس باید اطمینان داده شود که گمنام خواهند ماند. سوالات نباید به نحوی باشد که خودشان را زیر سوال ببرد چون واکنش دفاعی نشان خواهند داد. باید مشخص شود که پاسخها برایشان نه نفع دارد و نه ضرر. فاصله بین نقاط پاسخها باید برابر بوده و از کلمات یکسان در هر دو طرف استفاده شود. ترجیحا تعداد سوالات بیش از ۸ و کمتر از ۴ نباشد. روشهای محاسباتی نتایج آماری بسیار زیادند اما معمولا از نمودار ستونی برای نمایش میانگین نظرات استفاده می شود

بر اساس نظریات: لیکرت، تیلور، اسپکتور، دریک، کاریفیو