مصاحبه برانگیختگی تصویری

در این حالت عکس یا فیلمی به مصاحبه شونده نشان داده می شود و از او می خواهد که نظر خود را درمورد آن بگوید. از این روش برای شناخت معانی، عواطف، ارزشهای اجتماعی و شخصی استفاده می شود. تحلیل پاسخها توسط روانشناس اجتماعی یا روانکاو صورت می گیرد. این روش مصاحبه برای کودکان و بزهکاران و جوامعی که به حاشیه رانده شده اند و در پاسخ دادن به سوالات مقاومت می کنند مفیدتر است.

بر اساس نظریات: ماریسول، داگلاس، کرونک، لینز، کتل