فرصت بازار

پس از طی کردن تمام مراحل فوق، ممکن است نقاطی در بازار را شناسایی شوند که

  1. یک نیاز اساسی مشتری شناسایی شده
  2. ابزار و دانش و توان ارائه محصول برای آن نیاز را داریم
  3. می توانیم زنجیره تامین آن کالا را تشکیل دهیم
  4. عرضه آن کالا سودآوری مناسبی دارد.
  5. وقتی هر چهار پارامتر فراهم باشد، یک فرصت بازار پدید آمده و می توان در آن ورود کرد

بر اساس نظریات: اکهارت، شین، هیل