خلاصه تعریف رفتار مصرف کننده

همانگونه که تحقیقات بازار بر آنالیز آماری استوار است، شناخت رفتار مصرف کننده بر آنالیز روانشناختی بازار نیز تاکید دارد. دقت در آنالیز رفتار مصرف کننده معمولا حدود ۵۰٪ است زیرا در تحقیقات بازار از آمار کمّی و مقادیر عددی ملموس استفاده می شود اما رفتار مصرف کننده شامل پارامترهایی با همان سطح از دقت نیست. لیکن همین احتمال ۵۰٪ نیز برای بقای یک کسب و کار حیاتی است. تحلیل رفتار مصرف کننده در نهایت باید به چهار سوال پاسخ دهد:

  1. احساس مشتری در خرید محصول چیست؟
  2. فرایند فکری مصرف کننده چگونه است؟
  3. مصرف کننده در خرید محصول چه رفتار ملموسی دارد؟
  4. چه رویدادهای محیطی بر تصمیم مصرف کننده تاثیر می گذارد؟
  5. این سوالات از طریق روشهایی که در ادامه بیان می شوند، پاسخ داده می شوند

بر اساس نظریات: شیوینسکی، شث، فولرتون، تاجوفسکی