شناخت رفتار مشتریان وفادار

برای تمام این دسته ها باید تقدیرات قابل توجهی فرض کرد.

  1. مشتریانی که تماس می گیرند و شکایت خود را بیان می دارند
  2. مشتریانی که تبلیغات دهان به دهان می کنند
  3. مشتریانی که رفتار نامناسب سایر مشتریان یا برندهای رقیب را گزارش می کنند
  4. مشتریانی که برای خرید محصولات انعطاف‌پذیری نشان می دهند
  5. مشتریانی که برای بهبود محصول یا سازمان ایده می دهند
  6. مشتریانی که بصورت داوطلبانه قصد کمک عملیاتی دارند
  7. مشتریانی که رضایت خود از خدمات و محصولات را ابراز می دارند.

بر اساس نظریات: بوو، پرون، بیتی، شیو، رابرتسون