تشکیل بانک ایده چیست؟

به فضایی برای ذخیره سازی ایده ها گفته می شود که منابع تأمین آن شامل:

  • داخلی: که در توسعه خلاقیت اشاره شد
  • خارجی: که بر مبنای تحقیقات در یک حوزه تخصصی و با استفاده از داده های آزاد مانند اینترنت انجام می شود است

ساختار بانک ایده بصورت زیر است:

  1. می توان برای هرکدام از ایده ها امکان رای گیری و امکان اظهار نظر را فراهم کرد تا اقبال هرکدام مشخص شود و همین نظرات باعث تکمیل ایده ها می شود.
  2. همچنین می توان ایده های نسبتا نزدیک را درهم ادغام کرد که تشخیص این موضوع با کارشناس است
  3. در مواردی که یک مشکل شناسایی شده، می توان از حاضرین خواست که درمورد آن ایده دهند.
  4. می توان این فرایند را در یک شبکه شرکتی پیاده سازی کرد تا مشتریان و مخاطبین نیز در آن شراکت کنند مثلا از طریق پیامک اطلاع‌رسانی شود که می توانند ایده های خود را در فرم وارد کنند.
  5. توجه شود که چون منابع شرکت محدود است، یک کارشناس باید بسنجد که کدام ایده ها شدنی هستند تا این فرایند برای ایده های نشدنی هدر نرود.
  6. از طریق تجمیع این فرایند، می توان ایده برتر را شناسایی کرد.

تمام توضیح مدیریت نوآوری از همین بانک ایده شروع می شود. نوآوری ها باعث سودهای ناگهانی و ارتقای برند می شوند.

بر اساس نظریات: سندستروم، بیورک، دورتا، سوخوف