توسعه سازمانی

هدف از آن کمک به سازمان برای تغییرات دایمی شرایط و بازار و تبدیل پتانسیل های موجود جهت اصلاح سازمان است. توسعه سازمان به معنی بزرگتر کردن سازمان نیست و روشی از پایین به بالا است (یعنی مبنای آن تصمیمات مدیریت و بصورت دستوری نیست بلکه اصلاح روند است). مهمترین مفاهیم توسعه سازمان شامل فرهنگ سازمانی، جو سازمانی، مدیریت دانش، یادگیری سازمانی، تفکر سیستمی، پویایی گروهی، پژوهش علمی، و استراتژی های سازمان است. در توسعه سازمان مقرر است:

  1. مشکل شناسایی شود که معمولا در حوزه افزایش درآمد و مربوط به مشتری است اما می تواند در حوزه های داخلی نیز باشد.
  2. داده ها از طریق جمع آوری می شوند.
  3. راهکارهای ممکن بررسی و سنجیده شوند.
  4. بهترین راهکارها به اجرا گذاشته شوند.
  5. نتایج سنجیده می شود و دوباره فرایند اصلاح می شود.
  6. در تمام مراحل چنانچه نیاز به آموزش یا کمک خارجی بود تامین می شود.
  7. این فرایند به نحوی اجرا می شود که عملکرد فعلی سازمان نیز مختل نشود زیرا هدف بهبود است.

بر اساس نظریات: چایلد، لوین، داگلاس، بکهارد، شپرد، بلیک، فرنچ، بل، آچتربرگ، ورینز