مهندسی فروش

عمل فروش از زمان پارینه سنگی وجود دارد اما عبارت مهندسی فروش به معنی تجهیز امکانات، ایجاد هدف برای کسب کار، مستندسازی و اصلاح فرایندهای فروش راه اندازی تیم های تخصصی، بخش بندی، راه اندازی حسابداری فروش، تشکیل تیم عملیات فروش، تشکیل زنجیره تقاضا، اجرای پارامترهای اندازه گیری و سنجش عملکرد، استفاده از داده های آماری و آینده پژوهی، و در نهایت تنظیم چارت عملکردی واحد فروش و استفاده از تمام ظرفیت‌های سازمان برای فروش است.

بر اساس نظریات: سلدن، داسون، اسمیت، استوول