فرایند عمومی:

 1. احداث مستقری در منطقه و جمع آوری کمکها
 2. پوشش خبری و رسانه ای
 3. تحقیقات جهت نیازهای منطقه
 4. اولویت بندی خانواده های نیازمند
 5. بسته بندی و توزین کمکها
 6. برنامه ریزی توزیع و تهیه وسایل نقلیه
 7. توجیه وظایف نیروی انسانی
 8. درصورت نیاز طبخ و توزیع غذا
 9. درصورت نیاز ضدعفونی معابر
 10. درصورت نیاز فعالیتهای عمرانی
 11. تهیه گزارشات تصویری
 12. اطلاع‌رسانی گزارشات

کمکهای غیر نقدی:

 1. تشکیل هسته های محلات
 2. اطلاع‌رسانی نیازها
 3. تفکیک و دسته بندی اقلام دریافتی
 4. اطلاعرسانی تامین نیروی انسانی
 5. فرایند انبارداری و صورت برداری

کمکهای نقدی:

 1. اعلام شماره کارت جهت واریز
 2. اطلاع‌رسانی لحظه ای موجودی
 3. اولویت بندی نیازها و هزینه ها
 4. شناسایی فروشندگان و استعلام قیمت
 5. خرید نیازها و انبار سازی