• ایجاد فعالیتهای اسپانسرینگ در مبحث مسئولیت اجتماعی
  • طراحی و اطلاعرسانی رویداد در فضای مجازی
  • اجرای کمپین های جمع آوری کمکهای نقدی و غیرنقدی