بازارسنجی:

 • تحقیقات و جمع آوری آمار خارجی
 • شناسایی و تحلیل رقبا
 • مقایسه محصول و مزایای رقابتی
 • تحلیل عوامل تکنیکال و فاندامنتال
 • رسم ماتریس ها

تحلیل داده « دیتا ماینینگ »:

 • جمع آوری داده ها از مبادی مختلف
 • دسته بندی و منظم سازی داده های موجود
 • بررسی نقاط ضعف و قوت
 • بررسی امکان بهره برداری از هر داده
 • برنامه های احیای داده های قبلی

بازارسازی:

 • برنامه ریزی تبلیغات و کمپین سازی
 • ایجاد موج
 • تولید محتوای هدفمند
 • نیاز سازی و تشنه سازی در بازار

عرضه:

 • برنامه ریزی تامین و انبار
 • بررسی و افزایش کانالهای عرضه