1. مراجعه به محل پروژه و بازدید و اندازه گیری
  2. اتود زنی طرح
  3. طراحی نقشه پروژه یا محصول
  4. نظارت بر نحوه حمل و نصب محصول یا اجرای پروژه
  5. مشاوره فنی به مشتریان در مورد محصول
  6. اعلام ایرادات فنی محصول جهت اصلاح
  7. اعلام نظر مشتریان درمورد اصلاح محصول
  8. تحقیق و توسعه در مقایسه با تولیدکنندگان خارجی
  9. عکس برداری از پروژه و صورتجلسه
  10. آماده سازی مستندات ثبت طرح صنعتی و...
  11. پیگیری نتایج آزمون از مراجع استاندارد